تسویه حساب

لطفا فرم زیر را پر نمایید:


همه فیلدها ضروری می باشند
این یک پرداخت برای سرویس پشتیبانی دوره ای است (هر 3 ماه). شما هر زمانی می توانید انصراف دهید. هیچ قراردادی نیاز نیست.
جمع جزء 500,000تومان / ماه
تعداد ماه ها 3 ماه
جمع کل 1,500,000تومان